Jak izolovat rodinný dům proti radonu? Jaký typ izolace zvolit? Nebo raději odvětrat?

27.10.2023

Radon je půdní plyn. Jeho výskyt v přírodě je zcela běžný, proč se o něm tedy tolik mluví v souvislosti se stavbami? Jde o to, že pokud radon proniká do uzavřeného prostoru stavby, zvyšuje tam svoje koncentrace a pro obyvatele může být nebezpečný, totiž karcinogenní. Jak dělat opatření proti radonu na rodinném domku? Jak udělat izolace nebo odvětrání?

Průzkumy jsou nutností

Vstupním podkladem pro návrh protiradonových opatření je stanovení radonového indexu stavby se stanovením hodnoty objemové aktivity radonu Q3 [kBq/m3] v půdním vzduchu, která je součástí protokolu o měření. Je důležité si uvědomit, že i pro nízký radonový index stavby je nutné navrhovat protiradonová opatření, jelikož se kontaktní konstrukce podlahy a podkladního betonu při intenzitě větrání pobytového prostoru do 0,6 h-1 zařazuje do 1. kategorie těsnosti, a to znamená provedení celistvé protiradonové izolace.

Pro jednoduché stavby bez podsklepení a se splněním následujících požadavků:

  1. a) návrhová hodnota intenzity větrání není větší než 0,6 h-1;
  2. b) světlá výška pobytových místností je 2,5 až 2,8 m;
  3. c) návrhová hodnota Cs objemové aktivity radonu (Cs = Q3 pro stavby s velikostí zastavěné plochy do 200 m2; Cs = 1,25*Q3 nad 200 m2) v půdním vzduchu nepřesahuje:
    - 200 kBq/m3 pro nízko-plynopropustné podloží;
    - 140 kBq/m3 pro středně-plynopropustné podloží;
    - 60 kBq/m3 pro vysoce-plynopropustné podloží,

… lze jednoduše odečíst hodnoty minimálního radonového odporu RRn,min [Ms/m] přímo z tabulky v normě ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Návrh protiradonové izolace pak spočívá v porovnání určené hodnoty z tabulky s hodnotou RRn [Ms/m], kterou udává výrobce protiradonové izolace:

RRn ≥ RRn,min [Ms/m]

Tuto izolaci lze často kombinovat s hydroizolací spodní stavby, nebo protiradonová izolace plní zároveň obě funkce – tedy proti pronikání radonu a proti vlhkosti a namáhání stavby vodou. Pokud tato izolace plní obě funkce je vhodné chránit tuto jedinou izolační vrstvu betonovým potěrem, před mechanickým poškozením v době provádění stavby. Rovněž je nutné dbát na důkladné plynotěsné i vodotěsné ošetření prostupů touto izolací.

Pokud je ve stavbě propustný podsyp pod podkladní deskou nebo podlahové topení (teplovodní i elektrické) nebo je stavba zařazena do vysokého radonového indexu, je nutné celistvou protiradonovou izolaci kombinovat dále s odvětráním podloží nebo ventilační vrstvou.

Provedení odvětrání podloží

Odsávací potrubí je připojené sběrným potrubím ke svislému odvětrání nad střechu objektu. Sběrné perforované potrubí je umístěno ve štěrkové vrstvě frakce 16-32 pod podkladním betonem. Stěrková vrstva je ukončena geotextílii proti zatékání betonu. Odsávací potrubí umístit min 0,5 m od obvodových základů pro omezení jejich ochlazování, případně smršťování jílovitých zemin vysycháním. Plocha odvětrání je do 200 m2 zastavěné plochy. Účinnost lze zvýšit ventilační turbínou na střeše, případně osazením ventilátoru nad střechu nebo do půdního prostoru. Místo svislého odsávacího potrubí lze provést i variantu s odsáváním přes obvodový základový pas do volného terénu. Zde je již ventilátor vždy nutností.


Ventilační vrstva

Je provedena ve formě plastových segmentů, které vytvářejí dutý prostor pod podkladním betonem. Je nutné zamezit vniknutí vody do tohoto prostoru. Dutina je odvětrávána ventilačním potrubím nad střechu objektu opět buď pasivně nebo s použitím ventilátoru.

Druhou variantou je vytvoření ventilační vrstvy pomocí nopové fólie, kterou umístíme nad protiradonovou izolaci. Vzniklou mezeru odvětráváme zpravidla ventilátorem opět nad střechu objektu. Opět je nutné zamezit vniknutí vody mezi nopy – zpravidla splníme návrhem protiradonové izolace i jako kvalitní hydroizolace.

Návrh těchto opatření provádí vždy projektant stavby a není radno jej podceňovat. Stavební úřady můžou nařídit měření radonu v již hotové stavbě a pokud se tato opatření neprovedla nebo byla naměřena koncentrace radonu nad 300 Bq/m3 (směrná hodnota pro všechny stavby), je zde riziko, že úřad tuto stavbu nepovolí užívat.

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou proti radonu?

V dnešní nabídce asfaltových pásů se vyskytují také asfaltové pásy s hliníkovu vložkou. Ty je nutné vždy kombinovat s klasickým asfaltovým pásem pro jejich nízkou pevnost. V 99 % případů v ČR jsou tyto pásy naprosto zbytečné, jelikož Vám postačí klasický asfaltový pás SBS se skleněnou tkaninou. Tento pás má dostatečný radonový odpor a především je 4x pevnější než ten s hliníkovou vložkou. Tudíž nenechte se ošálit výrobci, že potřebujete pás s hliníkovou vložkou. Za vyhovující se považují asfaltové pásy SBS s radonovým odporem 300 Ms/m a vyšší. Konzultujte návrh se svým projektantem nebo se obraťte na nás.

Ing. David Šotkovský

Vytvořte si webové stránky zdarma!